Budowanie świadomości wśród rodziców

paź 7, 2013

Głównym celem projektu Budowanie świadomości zdrowotnej wśród rodziców jest podniesienie poziomu świadomości rodzicielskiej dotyczącej zachowań zdrowotnych dzieci.

Powodem opracowania projektu jest pogarszająca się kondycja zdrowotna dzieci i młodzieży, którą partnerzy projektu obserwują w swoich krajach. Mała aktywność fizyczna, złe nawyki żywieniowe, otyłość, wady postawy, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie substancji psychoaktywnych to główne przyczyny zachowań zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży.

Nabyte we wczesnym wieku ryzykowne dla zdrowia zachowania przenoszą się na całe życie i trudno je później skorygować. Nasz projekt ma pomóc rodzicom uświadomić sobie, jak niezwykle istotne są ich prozdrowotne zachowania, ponieważ to rodzice kształtują podstawy zdrowego stylu życia dzieci już od najmłodszych lat. Są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami zdrowia swych dzieci. Udział w projekcie zaproponujemy rodzicom, którzy posiadają dzieci 8-14 letnie, czyli są w takim wieku, gdy kształtuje się osobowość dziecka i jego styl życia. W okresie dorastania, gdy dzieci mają silną potrzebę niezależności i krytyczny stosunek do rodziców, to jednak rodzice wywierają istotny wpływ na zachowania zdrowotne swych dzieci.

W pierwszym roku realizacji projektu zaplanowaliśmy przeprowadzenie ankiety wśród rodziców zaangażowanych do projektu. Wyniki tej ankiety umożliwią określenie konkretnych potrzeb rodziców w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci- LISTA.

Na tej podstawie, w drugim roku projektu będziemy przeprowadzać w swoich środowiskach lokalnych różnorodne działania edukacyjne, celem podniesienia świadomości rodzicielskiej dotyczącej zachowań zdrowotnych dzieci. Każda instytucja partnerska, wykorzystując wyniki ankiet, wybierze do realizacji określoną formę działań. Będą to kampanie, akcje propagandowo-informacyjne lub imprezy popularyzujące różne aspekty zdrowia np.: healthy lifestyle workshop for parents, cykl szkoleń prowadzonych przez dietetyków, spotkania z lekarzem/pielęgniarką, akcje informacyjne w szkołach, lokalne eventy promujące zdrowie, warsztaty tematyczne np. dla rodziców, których dzieci są uzależnione, wykłady dotyczące reklam produktów żywnościowych niekorzystnych dla zdrowia, coaching dla rodziców, lokalne konkursy, imprezy popularyzujące różne aspekty zdrowia z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej, turnieje rodzinne popularyzujące wspólny ruch i zabawę, spotkania z rodzicami dzieci zagrożonych zaburzeniami odżywiania, prowadzenie blogów…

Wszystkie formy działań zostaną przedstawione przez każdą instytucję partnerską na stronach internetowych projektu. Opracowana zostanie także broszura dla rodziców promująca zdrowy styl życia. Podejmowane przez nas w projekcie działania będą mogły stanowić inspirację dla innych organizacji celem włączenia się w propagowanie odpowiedzialnych zachowań i budowanie świadomości zdrowotnej wśród rodziców.