Statut stowarzyszenia

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja w dalszych postanowieniach statutu nazwane Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku — Prawo o stowarzyszeniach — (Dz. U. Nr. 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanych ideą propagowania wszelkich form edukacji, kultury oraz rozwoju osobistego podejmowanych przez całe życie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Grodzisk Mazowiecki. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Działalność Stowarzyszenia może także być prowadzona poza granicami kraju.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

5. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II
Cele i środki działania

7. Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz edukacji i kultury poprzez upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i rozwoju osobistego poprzez:

a) promowanie i wspieranie uczenia się w każdym wieku i w różnorodnych formach,

b) propagowanie w społeczeństwie nowoczesnych form edukacji, nowych inicjatyw i szerokopojętych działań kulturalnych i sportowych,

c) inicjowanie i wspieranie działalności twórczej także poprzez odnajdywanie i pomoc w promocji „nowych talentów” – zespołów, solistów, artystów (fotografia, malarstwo, muzyka, rękodzieło, twórczość literacka), sportowców,

d) wspomaganie i pomoc merytoryczną w zakresie realizowanych przez członków Stowarzyszenia projektów,

e) przeciwdziałanie wykluczeniu z życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego osób defaworyzowanych (bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych, imigrantów),

f) prowadzenie poradnictwa dla dorosłych w tym nauczycieli i rodziców,

g) krzewienie kultury i sztuki polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą,

h) promocję zachowań prozdrowotnych,

i) popularyzowanie polskiej edukacji, kultury i sportu na terenie kraju i za granicą,

8. Cele stowarzyszenia realizowane będą poprzez:

a) organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, prelekcji, seminariów, konsultacji;

b) opracowanie i realizację projektów oraz programów edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, a takżeprzedsięwzięć turystycznych i sportowych;

c) realizację programów badawczych i prozdrowotnych;

d) organizowanie konkursów, wystaw, galerii, przeglądów, festiwali, koncertów, pokazów, zawodów;

e) świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej na rzecz osób potrzebujących;

f) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, ośrodkami kultury oraz środkami masowego przekazu;

g) prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej;

h) współpracę z placówkami edukacyjnymi, także z zagranicznymi, realizującymi podobne cele;

9. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

11. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie a także cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych.

12. Aby stać się członkiem Stowarzyszenia należy:

a. złożyć deklarację członkowską,

b. przedstawić opinię 2 członków Stowarzyszenia,

13. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia na członka.

14. Członkowie mają prawo do:

b. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

c. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

d. udziału we wszystkich działaniach przeprowadzanych przez Stowarzyszenie,

e. zgłaszania wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia,

f. głosu w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków.

15. Członkowie mają obowiązek:

a. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnie opłacać składki,

16. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

· z powodu niepłacenia składek za okres 2 lat,

· na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z w/w powodów,

· utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

· śmierci członka.

17. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

18. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

19. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

20. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statut stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

21. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie.

22. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

23. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

24. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

25. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalania zmian statutu,

c. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie regulaminu Zarządu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

 

26. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

27. Zarząd składa się z 2-4 osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i wiceprezesa.

28. Prezes Zarządu Stowarzyszenia dokonuje podziału zadań pomiędzy innych członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Stowarzyszenia oraz koordynuje całością prac Stowarzyszenia.

29. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

30. Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. powoływanie komisji, zespołów w celu wykonywania zadań statutowych, nadzorowanie i uchwalanie regulaminów ich działalności,

g. podpisywanie wszelkich umów, w tym umów o pracę, zleceń, o dzieło itp.,

h. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

i. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

j. organizacja i prowadzenie odpłatnej działalności statutowej,

k. przyjmowanie i skreślanie członków,

l. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia niezbędnych osób w celu realizacji zadań statutowych,

31. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

32. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

33. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób i wybierana jest na 5 lat. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

34. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

Majątek i Fundusze

35. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dochodów z własnej, odpłatnej działalności statutowej,

d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

e. dotacji, subwencji, lokat i ofiarności publicznej,

f. środków z funduszy unijnych,

36. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
bankowym oraz w kasie Stowarzyszenia.

37. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

38. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

39. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

40. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów –
(dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków,
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

41. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

42. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Grodzisk Mazowiecki, 27.10.2012