Unexcited … talking about sexuality

sty 4, 2021

Zapobieganie oznacza niezbyt ekscytujący dialog…
Debaty takie jak #metoo, obecność mowy nienawiści w Internecie oraz ciągłe tabu i skandale związane z edukacją seksualną dostosowaną do wieku pokazują jedno: istnieje wiele społeczno-politycznych tematów, które należy omówić i zająć się nimi. Edukacja seksualna może być pomocną siłą łączącą. Dla nas edukacja seksualna oznacza badania i profilaktykę zdrowotną.
Do 2020 roku finansowany przez unijny program Erasmus + projekt # unnexcited… talking about seksualności będzie dążył do opracowania materiałów do niezbyt ekscytującej pracy public relations w dziedzinie edukacji seksualnej w celu:
• Zapewnienia młodym ludziom dostępu do informacji w celu zwiększenia ich kompetencji zdrowotnych
• Wspierania nauczycieli w ich strategiach i kompetencjach w pracy z różnymi grupami docelowymi
• Uwrażliwienia szerszej publiczności na tematy edukacji seksualnej, seksizmu, przekraczania granic, nękania, napaści i przemocy seksualnej
• Wzmocnienia świadomości osobistej poprzez delikatny język
• Stworzenia niezbyt ekscytującej, otwartej i pozytywnej atmosfery, w której ludzie mogą zbierać informacje, jeśli są zainteresowani
WHO postrzega zdrowie seksualne jako nieodłączne od ogólnego stanu zdrowia, a także nierozerwalnie związane z dobrostanem i jakością życia. Aby trwale wzmocnić nasze kompetencje zdrowotne, potrzebujemy możliwości, które pomogą ludziom korzystać z naszych zasobów i inicjować dalszy rozwój systemów i środowisk życia.
Edukacja seksualna jest ważna dla każdego, a najmniejszym krokiem we właściwym kierunku jest rozmowa o seksualności bez ekscytacji.

Cele i działania
Najpierw skompilujemy potrzeby i wymagania naszych organizacji partnerskich. Stworzymy trzy rezultaty pracy intelektualnej:

 1. PLATFORMA KOMUNIKACJI (strona internetowa) i nawiązywanie kontaktów między ludźmi w terenie
 2. KAMPANIA SOCIAL MEDIA
 3. ZESTAW ZASOBÓW z materiałami pomagającymi nauczycielom w codziennych wyzwaniach (pracy)
  Wszystkie trzy produkty zostaną wdrożone i rozpowszechnione przez partnerów w trakcie trwania projektu. Opracowane strategie dobrych praktyk w zakresie public relations zostaną wykorzystane w terenie przez wszystkich partnerów.
  • MŁODZI LUDZIE powinni mieć oficjalną możliwość dostępu do rzetelnych i pomocnych informacji oraz być wspierani w procesie uczenia się
  • Strategie i kompetencje EDUKATORÓW w komunikacji niskoprogowej powinny zostać wzmocnione
  • Należy wspierać LUDZI, którzy zajmują się promocją zdrowia

Partnerstwo strategiczne:
Stowarzyszenie Nowa Kultura I Edukacja (PL)
… Wnosi kompetencje w pracy łatwo dostępnej, a także zapewnia dostęp do różnorodnych odbiorców w sektorze edukacyjnym.
NKE koncentruje się na wiedzy pedagogicznej, kompetencjach w zakresie rozwoju metod nauczania i uczenia się oraz możliwości bezpośredniego wdrożenia i testowania w grupie docelowej. Do strategicznego partnerstwa przyczynia się doświadczenie w realizacji ofert edukacyjnych w zakresie zdrowia i profilaktyki przemocy w odniesieniu do edukacji seksualnej na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Conversas Associação Internacional (PT)
… Od wielu lat pracuje z wrażliwymi grupami docelowymi, zajmując się różnymi tematami, w tym edukacją seksualną.
Dlatego CAI wnosi pedagogiczne know-how w zakresie edukacji pozaformalnej, doświadczenie z łatwo dostępnymi ofertami edukacyjnymi dla młodzieży defaworyzowanej, kompetencje w tworzeniu ofert dla różnych grup docelowych oraz możliwość głębokiego uczestnictwa i bezpośredniej realizacji.

Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (IT)
… Wnosi know-how w zakresie technicznego wdrażania wyników intelektualnych w postaci innowacyjnych technologii komunikacyjnych.
Futuro Digitale oferuje bogate doświadczenie w opracowywaniu łatwo dostepnych narzędzi informatycznych dla różnych grup docelowych, a także w dostarczaniu treści edukacyjnych i pracy z różnymi krajami partnerskimi w całej Europie. Ponadto Futuro Digitale posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi w ramach łatwo dostępnych i partycypacyjnych projektów i usług edukacyjnych.

Verein für Männer- und Geschlechterthemen (AT)
… Funkcjonuje jako zewnętrzny partner ewaluacyjny w procesie realizacji projektu.
Doświadczenie VMG w przeprowadzaniu i wdrażaniu ewaluacji jest oparte na wieloletnim doświadczeniu we współpracy międzynarodowej z organizacjami badawczymi i edukacyjnymi w krajach UE, EFTA i OECD. Personel składa się z członków Austriackiego Towarzystwa Socjologicznego (ÖGS) i Niemieckiego Towarzystwa Oceny (DeGEval), a Instytut jest pełnoprawnym członkiem Austriackiej Konferencji Naukowej. Stowarzyszenie na rzecz Mężczyzn i Zagadnień Płci Styria wnosi swoją wiedzę specjalistyczną w ramach tego projektu do opracowania koncepcji ewaluacji i powierzono jej opracowanie instrumentów oceny.

Lil * – Zentrum für Sexuelle Bildu
… Jest koordynatorem projektu.
lil * stowarzyszenie non-profit założone w 2011 r. z siedzibą w Austrii / Grazu. lil * oznacza nowoczesną kompleksową edukację seksualną i opiekę zdrowotną, z naciskiem na różnorodność, równość, prawa płci i odpowiedzialność społeczną. W swojej pracy często wchodzą w interakcje z grupami docelowymi, takimi jak młodzież, studenci pracy socjalnej i pokrewnych dziedzin, opiekunowie, rodzice, ośrodki opieki i inne zainteresowane strony.
lil * pracuje z włączającym podejściem do osób młodych i starszych, osób z różnymi niepełnosprawnościami, osób z różnych środowisk kulturowych, studentów i uchodźców. Ponadto stowarzyszenie opowiada się za otwartą i neutralną komunikacją oraz publiczną dyskusją na temat edukacji seksualnej.

The Gesellschaft für Sexualpädagogik (DE)
… Jest ugruntowaną organizacją zajmującą się profesjonalizacją edukacji seksualnej, która funkcjonuje jako starszy konsultant.
Od 19 lat Gesellschaft für Sexualpädagogik odgrywa pionierską rolę w profesjonalizacji edukacji seksualnej w krajach niemieckojęzycznych. Jako ogólnopolskie stowarzyszenie zawodowe aktywnych naukowo i praktycznie pedagogów GSP czuje się odpowiedzialna za badania, zapewnianie jakości i opracowywanie standardów edukacji seksualnej. W jej skład wchodzi honorowa rada uznanych naukowców zajmujących się wychowaniem seksualnym i liczy obecnie ok. 130 członków.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Prevention means unexcited dialogue
Debates like #metoo, the presence of hate speech on the internet and the continuing taboo and scandalization surrounding age-appropriate sexual education make one thing very clear: There are numerous socio-politically relevant themes that need to be discussed and addressed. Many are ignored due to an excessive demand and feelings of helplessness. Not entering the dialogue is not an option. Sexual education can be a helpful connecting force. For us, sexual education means health research and prevention.
Till 2020 the EU program Erasmus+ funded project #unexcited…talking about sexuality will pursue the goal of developing materials for unexcited public relations work in the field of sexual education in order to:
• Give young people access to information to increase their health competence
• Support educators in their strategies and competences working with diverse target groups
• Create a sensitization in the wider public regarding the themes of sexual education, sexism, transgression of boundaries, harassment, assault and sexual violence
• Strengthen awareness of personal boundaries and the boundaries of others through sensitive language
• Create an unexcited, open and positive atmosphere in which people can gather information if they are interested
The WHO views sexual health as inseparable from overall health as well as inseparably connected to well-being and life quality. To sustainably strengthen our health competence, we need opportunities that help people to use our resources and initiate further development of systems and living environments.
Sexual education is important for everyone, and the smallest step in the right direction is talking unexcitedly about sexuality.

Goals and activities
First, we will compile the needs and requirements of our partner organizations. We will create three intellectual outputs:

 1. A PLATFORM FOR COMMUNICATION (Website) and networking among people in the field
 2. A SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
 3. A RESOURCE KIT with materials to assist educators with everyday challenges
  All three outputs will be implemented and disseminated by the partners throughout the course of the project. The learned strategies for successful public relations work will be applied in the field.
  • YOUNG PEOPLE should have public access to reliable and helpful information and be supported in their learning process
  • EDUCATORs’ strategies and competencies in low-threshold communication should be strengthened
  • PEOPLE who are working in health promotion should be supported

Strategic partnership
Partner organizations from all over the EU with diverse skills and experiences are working together.

Stowarzyszenie Nowa Kultura I Edukacja (PL)
… contributes competences in low-threshold work as well as access to diverse audiences in the educational sector.
NKE focuses on pedagogical know-how, competencies in the development of teaching and learning methods, and the possibility of direct implementation and testing with the target group. The experience in the implementation of educational offers in the field of health and violence prevention in relation to sexual education on a national and international level contributes to the strategic partnership.

Conversas Associação Internacional (PT)
…has worked for many years with vulnerable target groups towards divers topics including sex education.
Therefore CAI brings pedagogical know-how in the field of non-formal education, experience with low-threshold educational offers for disadvantaged young people, competence in creating offers for different target groups, and the possibility of profound participation and direct implementation.

Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (IT)
… contributes know-how of technical implementation of intellectual outputs in the form of innovative communication technologies.
Futuro Digitale brings a wealth of experience in developing low-threshold IT tools for different target groups, as well as in delivering educational content and working with different partner countries across Europe. In addition, Futuro Digitale has many years of extensive experience working with young people in the context of low-threshold and participative education projects and services.

Verein für Männer- und Geschlechterthemen (AT)
…functions as an external evaluation-partner in the process.
VMG’s experience in carrying out and implementing the evaluation is based on its many years of experience in international cooperation with research and educational organisations in EU, EFTA and OECD countries. The staff are members of the Austrian Society for Sociology (ÖGS) and the German Society for Evaluation (DeGEval) and the Institute is a full member of the Austrian Science Conference. The Association for Men and Gender Issues Styria contributes its expertise in this project to the development of an evaluation concept and is entrusted with the development of evaluation instruments.

Lil* – Zentrum für Sexuelle Bildung, Kommunikations- und Gesundheitsförderung (AT)

…is the project-coordinator.

lil* a non-profit association founded 2011 and based in Austria/Graz. lil* stands for modern comprehensive sexual education and health care with focus on diversity, equality, gender rights and social responsibility. In their work, they have frequent interaction with target groups such as youth, students of social work and similar fields, caregivers, parents, residential facilities, and other interested parties.

lil* works with an inclusive access approach with young and older people, people with differing disabilities, people from different cultural backgrounds, students, and refugees. In addition the association stands for open and neutral communication and discussion of sexual education in public.

The Gesellschaft für Sexualpädagogik (DE)

… is as a well-established organization in the professionalisation of sexual education that is functioning as a senior consultant.

For 19 years, the Gesellschaft für Sexualpädagogik has played a pioneering role in the professionalisation of sexual education in German-speaking countries. As a nationwide professional association of scientifically and practically active educators, the GSP feels responsible for research, quality assurance and the development of standards for sexual education. It is made up of an honorary board of renowned scientists in the field of sexual education and currently has approx. 130 members.

———————————————————————————

This project has been co-funded with support from the European Commission. This publication and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.