Game On. Bonding Generations and Cultures

sty 4, 2021

„Game On! Łączenie pokoleń i kultur ”to dwuletnie strategiczne partnerstwo na rzecz wymiany praktyk w edukacji dorosłych, w które zaangażowane są organizacje publiczne i prywatne z Portugalii, Włoch, Bułgarii, Polski i Hiszpanii.

Poprzez wymianę metodologicznych strategii pomiędzy zaangażowanymi partnerami stworzymy europejską możliwość uczenia się międzypokoleniowego i międzykulturowego, angażując seniorów w aktywne starzenie się i promując europejskie dziedzictwo kulturowe, koncentrując się na tradycyjnych sportach i grach, stawiając czoła kilku wyzwaniom i potrzebom naszych społeczności .

Projekt opiera się na 4 podstawach:

  • Starzenie się społeczeństwa jest jednym z największych wyzwań społecznych i gospodarczych, przed którymi stoi UE, a „Aktywne starzenie się” stało się priorytetem politycznym Unii Europejskiej. Prognozy przewidują rosnącą liczbę i udział osób starszych (w wieku 65 lat i starszych) Z corocznych danych demograficznych Eurostatu wynika, że ​​na dzień 1 stycznia 2016 r. W UE-28 mieszkało 510,3 mln osób, z których prawie 98 mln było w wieku 65 lat, a nad.
  • Jednym z głównych celów strategii UE 2020 w zakresie edukacji i szkoleń jest to, aby co najmniej 15% dorosłych uczestniczyło w uczeniu się przez całe życie. Wyzwaniem jest zapewnienie możliwości uczenia się dorosłym przez całe życie, zwłaszcza grupom w niekorzystnej sytuacji, w tym seniorom.
  • Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest zachęcenie większej liczby ludzi do odkrywania europejskiego dziedzictwa kulturowego i angażowania się w nie, a także wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnej europejskiej przestrzeni .
  • Dialog międzypokoleniowy odnosi się do sposobu, w jaki ludzie w każdym wieku mogą uczyć się razem i od siebie nawzajem, i jest ważną częścią uczenia się przez całe życie, w którym pokolenia współpracują, aby zdobyć umiejętności, wartości i wiedzę.

Projekt jest ujęty w perspektywie długoterminowej i zaplanowany z myślą o osiągnięciu efektu zwielokrotniającego i trwałego wpływu, a także jest zrównoważony pod względem geograficznym, angażując 5 krajów z Europy Południowej, Środkowej i Wschodniej, co przyczyni się do szerokiego zasięgu projektu w Europie.

————————————————————————————————————————————————————————-

“Game On! Bonding Generations and Cultures” it’s a two-year Strategic Partnership for Exchange of Practices in Adult Education, and involves public and private organizations, from Portugal, Italy, Bulgaria, Poland and Spain.

Through the exchange of methodological approaches between the involved partners, we will create a European Intergenerational and Intercultural learning opportunity, engaging senior citizens in active ageing and promotion of Europe’s cultural heritage, focusing on Traditional Sports and Games, tackling several challenges and needs from our communities.

The project is based on 4 premises:

– Population ageing is one of the greatest social and economic challenges facing the EU and “Active Ageing” has become a policy priority within the European Union. Projections foresee a growing number and share of elderly persons (aged 65 years and over) Eurostat’s annual demography data collection shows there were 510.3 million people living in the EU-28 as of 1 January 2016, of whom almost 98 million were aged 65 years and over.

– One of the headline targets of the EU 2020 Strategy for Education and Training is that at least 15% of adults should participate in lifelong learning. The challenge is to provide learning opportunities adults, throughout their life, especially disadvantaged groups, including senior citizens.

– 2018 is the European Year of Cultural Heritage with the aim to encourage more people to discover and engage with Europe’s cultural heritage, and to reinforce a sense of belonging to a common European space.

– Intergenerational dialogue refers to the way that people of all ages can learn together and from each other, and is an important part of Lifelong Learning, where the generations work together to gain skills, values and knowledge.

The project is framed within a long-term perspective and planned with a view to achieve a multiplying effect and sustainable impact, and it has a good geographical balance, involving 5 countries from South, Central and Eastern Europe, which will contribute to ensure a real European outreach of the project.

Project Partners:This project has been co-funded with support from the European Commission. This publication and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.