Culture Is You (CisU)

sie 7, 2023

Realizujemy nowy projekt programu Erasmus Plus, zatytułowany Culture is You. Razem z partnerami z Austrii, Hiszpanii i Czech pracujemy nad nowym podejściem do edukacji kulturalnej.

Sztuka i kultura są centralnymi czynnikami socjalizacji, instrumentami dostępu do świata i podstawą jego nabywania kluczowych kompetencji. Edukacja kulturalna promuje tolerancję, poszerza spojrzenie na świat, skłania do refleksji i refleksji zróżnicowanego dyskursu i jest niezbędnym spoiwem zjednoczonego społeczeństwa europejskiego. Żyjemy w burzliwych czasach, kryzys migracyjny, postępująca cyfryzacja oraz pandemia COVID19 stwarzają wiele niepewności – szczególnie wśród osób dotkniętych przeszkodami takimi jak dystans edukacyjny, długotrwałe bezrobocie, bariery językowe lub przeszkody ekonomiczne. Wyzwaniom naszych czasów można sprostać tylko wspólnie, a to wymaga spójności oraz zrozumienia barwnej, różnorodnej, wspólnej Europy. Ważne jest zrozumienie, że szczególnie młodzi dorośli z ograniczeniami, napotykają pewne trudności, mogą postrzegać kulturę jako coś abstrakcyjnego i egalitarnego. Dlatego tak jest ważne, aby skrócić dystans między tą grupą ludzi a kulturą europejską, pokazać im, że kultura może być zabawna i że mogą z łatwością samodzielnie mogą ją kształtować. Dlatego projekt CisU zapewnia podnoszenie świadomości i edukację kulturalną dla dużej grupy docelowej (dorośli uczący się z różnymi ograniczeniami). Chcemy tym ludziom to pokazać, że kultura nie jest domeną określonej grupy ludzi, ale każdy może z łatwością wnieść swój wkład w kulturę europejską, chcemy im pokazać, że KULTURA TO TY.

OGÓLNYM CELEM tego projektu jest wspieranie świadomości kulturowej i zrozumienia wśród młodych dorosłych z ograniczeniami
(niski poziom kwalifikacji, długotrwałe bezrobocie, przeszkody ekonomiczne, pochodzenie migracyjne itp.).
Chcemy przyczynić się do uczynienia kultury bardziej dostępnej dla tej grupy ludzi i lepszej ich integracji ze społeczeństwem.

CELE SZCZEGÓŁOWE tego projektu to:
– Zbliżanie kultury europejskiej do osób niepełnosprawnych i umożliwienie im aktywnego doświadczania i kształtowania kultury
– Dostarczenie edukatorom dorosłych koncepcji nauczania i materiałów dotyczących edukacji kulturalnej, z których mogą bezpośrednio korzystać
ich szkolenia
– Podnoszenie świadomości znaczenia kultury
– Wspieranie akceptacji i zrozumienia kultur różnych krajów europejskich
– Zapobieganie wykluczeniu poprzez włączenie młodych dorosłych z różnymi ograniczeniami do kulturalnej Europy
– Wspieranie instytucji kultury poprzez otwarcie się na nową grupę docelową

Koordynator projektu

bit Schulungscenter GmbH (Austria)   www.bitschulungscenter.at

 

Partnerzy
MAD for Europe (Spain) www.madforeurope.org
EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s. (Czech Republic) www.educaops.eu
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja (Poland) www.nkie.pl

STRONA INTERNETOWA NASZEJ KULTURY IS YOU PROJECT

Na tej stronie
https://www.cultureisyou.com/en
można znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące naszego nowego projektu

Profil FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100086739879308

Profil IG https://www.instagram.com/cultureisyou/

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.